b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Smuuli urban planning vision

Smuuli 1 urban planning proposal offers mixed-use area consisting of residential, commercial and active public spaces on 11,4 ha area in Tallinn based on idea of urbanization from a human and contemporary diverse city’s perspective. The area is situated on the border of Lasnamäe and Kadriorg district on a limestone plateau with the views from upper floors towards the Tallinn bay.

One of the main ideas was to connect the area with existing green corridor connecting Lasnamäe with Kadriorg and continuing with pedestrian friendly park area through the plot, between the buildings, towards the sea. The housing quarters on Vana-Kuuli street open to the park and evening sun. The housing typology on the western side of the park creates smaller housing units with parking or commercial functions on the ground floor. On Narva street the most prominent tall volumes create a sequence of small towers – a cityscape silhouette from the sea and Narva road like the original Lasnamäe general plan from 1978 visioned on the cliff. The main large-scale public leisure function is situated on the corner of Smuuli and Narva road – connected to the linear park and at the same time visible to the main road junction. More in Estonian:

Vaade linnulennult lõuna suunas

Smuuli 1 linnaruumilise visiooniga pakkusime Lasnamäe ja Kadrioru piirile välja mitmekesisise hoonestusega kaasaegse linliku keskkonna, mis loob inimperspektiivist toimiva avaliku ruumi ja mitmesuguste tüpoloogiatega iseenesest toimiva keskuse.

Vaade linnulennult mere suunas

Smuuli 1 krundi lõunakülg haakub Lasnamäele olulise rohekoridoriga, millega liitub läbi ala planeeritud lineaarpark. Smuuli krundist idas asuvad Vana-Kuuli tn äärsed endised lennuväljahooned omavad ajaloolist väärtust ja see loob piirkonnale mitmekihilisema identiteedi.

Vaade linnulennult

Keskne looduslik pargiala on seotud üle Narva mnt ja Smuuli ristmiku mere äärde kulgeva Paekaare jalgteega ja võimaliku uue haiglakompleksi ümbrusega. Lõunas ühendub lineaarpark Lasnamäe-Kadrioru rohekoridoriga, mis seob kergliiklusteedega mitmeid Lasnamäe avalikke hooneid ja kulgeb Kadrioruni välja. Selle läheduses asub ka Lindakivi kultuurikeskus, Tindiraba jäähall ja mitmeid tõmbekeskuseid.

Vaade Narva mnt ja Vana- Kuuli tn ristmikult

Planeeritav ala asub juriidiliselt küll Lasnamäe linnaosas, kuid on funktsionaalselt seotud kesklinnaga. See paigutab ala palju laiemasse linnaehituslikku situatsiooni. Kõrgematelt korrustelt avanevad suurepärased vaated merele ja kogu Tallinna kesklinnale.

Smuuli visiooniala paiknemine linnas ja kaugus merest

Mitmete avalike funktsioonide koosesinemine loob tõmbekeskuseid. Nende olemasolu ja kujunemise juures on väga oluline ka ligipääsetavus nii jalgsi kui ka (ühis-)transpordiga. Smuuli krundi ümbruses on hiljuti ehitatud küll elamuid, kuid muid kaubandus-, teenindus-, meelelahutus-, sotsiaalfunktsiooniga avalikke asutusi lähipiirkonnas pole (va külgnev Maxima). Tulevastele ja praegustele lähielanikele ja linnakodanikele võimaldab Smuuli 1 ala toimida tõmbekeskusena, mis pakub mitmesuguseid avalikke funkstioone. Hea ligipääsetavus loob head eeldused Smuuli krundi kujunemisel piirkonna keskuseks.

Olemasolevate funkstioonide skeem

Ümberkaudsed detailplaneeringud

Ida pool Vana-Kuuli tänava ääres asuvad poolkvartaalsed õhtupäikesele avatud elumajad. Pargiga ühendatud kvartalite sisehoovid on maastiku vormimisega tõstetud parkimiskorruse peale. Korterid on nendes hoonetes soovitavalt läbi korruse, pakkudes nii häid valgustingimusi. Lineaarpargi ääres asub lasteaed või kogukonnakeskus, parki on võimalik luua ajutise iseloomuga paviljone ja tegevusmaastikku. Pargi Smuuli poolses servas asub madaltihe eluhoonestus. Nende elumajade 1. korruse tasandil asub eluhoonete parkimiskorrus, mille pargi poolne serv saab olla kasutuses väikeäridele või -teenustele. Smuuli tn ääres külgnevad Maximaga kõrgemad kontori- või ärihoonete mahud.

Vaade Narva mnt ja J. Smuuli tn ristmikult

 

Vaade Vana- Kuuli tänavalt poolkvartaalsete kortermajade vahele, juurdepääsuteed viivad parki

Kvartalite vahelised väljakud-hoovid ühendavad visuaalselt pargi Vana-Kuuliga ristuvate tänavate pikendustega (Paevälja pst).

Oleme krundi mõtestamisel pidanud oluliseks sümbolväärtusega ja identiteeti loova funktsiooni loomist. See kogu ala identiteet loov ja käivitav funkstioon ei pruugi olla terve krundi mahus välja ehitatud, vaid võib moodustada ka ainult 10% krundist. Kõige vaadeldavamal Narva mnt ja Smuuli ristmikul paikneb ülelinnalise tähtsusega avalik vaba aja veetmise funktsioon.

Vaade Maxima tagusele sisetänavale

 

Vaade poolkvartaalse kortermaja aknast hoovi

Ala läbib kergliiklusteega lineaarpark. See ühendub Pirita tee äärse klindimaastikuga Smuuli ja Narva mnt ristmikult ja Narva mnt ja Vana-Kuuli ristmikult. Lõunas ühendab park Smuuli 1 kinnistu Lasnamäe rohevõrgustikuga.

Vaade keskselt kergliiklusteelt

Smuuli planeeringualal on ette nähtud võimalikult palju avalikke autovabasid alasid, hoonete esimesi korruseid kasutatud parkimiseks ja suuri avaparklaid välditud. Tõstetud maapind kvartaalsete hoonete autoparklate peal ja hoonemahtude vahel laiendab roheala maksimaalsete piirideni ning toob looduskeskkonna inimesele lähemale.

Läbilõige Smuuli planeeringualast

Läbilõige Smuuli planeeringualast

Tänavate projekteerimisel on arvestatud kaasaegsete võtetega linnaplaneerimises. Tänavaruum on jaotatud erinevate osapoolte vahel, võimaldades piisavalt ruumi nii jalakäijatele, kergliiklejatele kui ka autojuhtidele.

Läbilõige Smuuli planeeringualast

Kvartalite vahelised kortermaja elanikele mõeldud hoovid omavad privaatsemat iseloomu. Kortermaja hoovid (parkimiskorruse peal) asuvad kõrgemal tasandil (kõrguste vahe u 1,5-2m), kuid on maastikuna ühendatud avaliku pargiga. Kõrguste vahe toimib piirdena. Seega algavad alal läbivalt korterid 2. korruse tasapinnalt. Need korterid saavad olla ühenduses sisehooviga või omada oma rõdu.

Kortermajade hoov

Tänava ja pargi tasandid on võimalik ühendada 1. korruse katusetasapindadega. Näiteks kontorihoonete pargi poolne külg on võimalik aktiveerida katuseterrassile viiva trepistikuga.

Avalik ruum büroomajade katuselt ühendub pargi äärse plazaga ja korermaja vahele jäävad tänvate sihid, mis viivad parki.

Vaba aja veetmise funktsioon saaks realiseeruda näiteks veekeskuse kujul, basseinid ja siseruumid avanevad pargimaastike suunas, võimalus on luua välibasseine ja aktiivseid tegevusruume.

Aktiivne avalik ruum

Ala hakkab kujunema etapiliselt. Ala aitavad sümboolselt sisse juhatada esimesena rajatav avalik loodusrada, mis kutsub inimesed selle kohaga tutvuma. Kergliiklustee pakub linlastele ajaviitmise ja jalutamise võimalust. See ühendab krundi mereääre ja Lasnamäe rohevõrgustikuga. Hiljem saaab sama kergliiklustee olla osa pargilahendusest. Ning seejärel luuakse vaba aja veetmiseks mõeldud avalik hoone. Hilisemalt ehitatakse elu- ja ärihooneid järk-järgult. Esimesed sekkumised loovad alale identiteedi ja kutsuvad ala üle linna külastama.

Etapilisus

 

Ruumiprogrammi paiknemise skeem

Alale on planeeritud erineva tüpoloogiaga hooneid, nii tekib mitmekesine elukeskkond. Tegemist on planeeringu mahulise visiooniga, hoonete arhitektuursetest lahendustest tekkiv variatiivsus loob alale hubase ja mitmekesise atmosfääri.

Liikumisteed ja ühistransport

Olemasolevad bussipeatused asuvad Smuuli teel ja Vana-Kuuli tänaval. Uus ühistranspordi peatus on ette nähtud kinnistu põhjaserva Narva mnt äärde. Ala läbib üks keskne kergliiklustee, millega liituvad väikemad rajad.

Haljasala

Smuuli lahendust iseloomustab ehitusliku tiheduse kõrval keskne rohelus ning õhulisus. Planeeringuala servadesse paigutatud hoonestik võimaldab tekitada krundi keskele roheala, mis loob tingimused täisväärtusliku linnaruumi tekkeks otse kvartali südames. Leiame, et sellise suurusega ala saab edukalt toimida multifunktsionaalse keskkonnana, kus sisalduvad kõik vajalikud funktsioonid.

Location: Smuuli 1, Tallinn, Estonia
Design team: Aet Ader, Mari Hunt, Zane Kalnina, Kadri Klementi, Kalle Komissarov, Taavi Lõoke, Nele Shverns, Karin Tõugu.
Client: ELL Kinnisvara
Area: 11,4 ha
Year: 2017-2018

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.